You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Informații Fonduri Externe Nerambursabile

Solicitați consultanță personalizată de la HD Cleaners!

Formele de sprijin din fonduri externe nerambursabile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se referă la:

 

1. Microgranturi - 2.000 euro

Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară în valoare de 2.000 euro care se acordă o singură dată.

Se acordă pentru următoarele categorii de beneficiari:

a)  micro-întreprinderi care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă;

b) Persoane fizice autorizate, ONG-urile cu activitate economică din domeniile de activitate prevăzute la anexa nr. 1;

c) Persoanele fizice autorizate/cabinete medicale individuale din domeniul sănătății, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza OUG 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență.

 

Microgranturile se acordă beneficiarilor care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

a) au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA /cabinete medicale individuale pentru care începerea activității poate să aibă loc până la data de 01.02.2020;

b) au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare, cu excepția beneficiarilor ajutorului de stat menționați la art. 5 lit. b) și c);

c) își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant.

 

Microgranturile se acordă pentru susținerea unor cheltuieli de tipul:

·         cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului COVID-19;

·         cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;

·         cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității curente pentru reluarea activităților economice.

 

Cererile de finanțare depuse sunt selectate la finanțare în ordinea depunerii cu respectarea criteriilor de eligibilitate care vor fi stabilite în ghidul solicitantului. 

 

Solicitați Consultanță

 

2. Granturi - Max. 150.000 euro

Granturi acordate beneficiarilor sub formă de sumă forfetară și în procent din cifra de afaceri;

 

Valoarea sprijinului se stabilește astfel:

a) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019, cuprinsă între 5.000 – 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro;

b) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019, cuprinsă între 13.501 – 1.000.000 euro valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 150.000 euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro.

 

Se acordă pentru IMM-urile din următoarele domenii de activitate: restaurante, hoteluri, cafenele, servicii din domeniul transporturilor, agențiile de turism, editurilor/librăriilor/bibliotecilor, precum și al organizărilor de evenimente a căror activitate curentă a fost afectată de răspândirea virusului COVID-19 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă. Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută la anexa nr. 2.

 

Microgranturile se acordă beneficiarilor care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

a) au obținut certificat de situații de urgență în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare;

            b) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (din activitatea de exploatare), în unul din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse;

            c) dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de minim 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru;

            d) mențin sau după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minim șase luni de la data acordării grantului.

 

Microgranturile se acordă pentru susținerea unor cheltuieli de tipul:

·         cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului COVID-19;

·         cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente;

·         cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii, dotări independente necesare activității curente în mod direct și să fie necesare reluării activității curente a beneficiarului finanțării.

 

Solicitați Consultanță

 

3. Granturi pentru Invesții - Între 50.000 euro și 200.000 euro

Granturi pentru investiții productive acordate IMM-urilor cu o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro.

 

Se acordă pentru IMM-urile pentru extinderea/reabilitarea/modernizarea capacităților de producție existente, realizarea unor capacități de producție noi, achiziționarea de echipamente, utilaje și instalații, precum și pentru modernizarea, reabilitarea, extinderea clădirilor existente sau achiziționarea unor clădiri destinate activităților de producție noi, inclusiv pentru achiziționarea de terenuri necesare realizării investițiilor în limita a 10% din valoarea proiectelor care fac obiectul cererilor de finanțare.

 

Domeniile de investiții includ:

a)    Industria alimentară, panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare;

b)    Industria auto și servicii specifice auto, inclusiv servicii de reparații și spălătorii auto și altele asemenea;

c)    Energie și echipamente/tehnologii/utilaje pentru eficiență energetică;

d)    Construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții;

e)    Servicii de transport, inclusiv servicii de transport internațional;

f)     Servicii de îngrijire și întreținere corporală;

g)    Servicii de reparații și întreținere;

h)    Turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante și servicii de agrement inclusiv infrastructura specifică de agrement;

i)     Confecții metalice/lemn/mobilier;

j)     Confecții textile/pielărie;

k)    Industria farmaceutică și echipamente medicale, inclusiv depozite medicale pentru intervenții în situații de urgență;

l)     Industrii creative, inclusiv din domeniul culturii și serviciilor creative;

m)  Servicii de educație: creșe și grădinițe;

n)    Servicii de sănătate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale și altele asemenea;

o)    Construcții, achiziții de teren în limita a 10% din valoarea proiectului, echipamente, dotări independente pentru organizarea de evenimente;

p)    Tehnologia informației și inteligență artificială;

q)    Nanotehnologii și tehnologii de vârf, materiale avansate, tehnologii avansate de producție;

r)     Echipamente, utilaje, tehnologii destinate producției în alte domenii de activitate decât cele menționate anterior.

 

 

Se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minim un an înaintea depunerii cererii de finanțare;

b) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (activitatea de exploatare) în unul din exercițiile financiare din ultimii doi ani înainte de depunerea cererii de finanțare;

c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minim trei ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;

d) realizează minim 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexă la cererea de finanțare în primii doi ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate (anul al treilea);

e) dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minim 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru regiunea București – Ilfov, de minim 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare;

f) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea preturilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat.

 

Solicitați consultanță personalizată de la HD Cleaners!

 

Solicitați Consultanță

 

Formular de Contact